Spoločnosť Kovats rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Stabilné hasiace zariadenia FIRE JACK

Stabilné hasiace aerosólové zariadenie FIRE JACK® - v skratke SHAZ FJ je hasiace zariadenie, ktoré na plamene požiaru pôsobí antikatalytickým účinkom hasiaceho aerosólu. SHAZ FJ možno inštalovať na ochranu vnútorných priestorov s výškou do 12 m, o objeme maximálne do 20 000 m3. V miestnostiach chránených SHAZ FJ sa nesmie za žiadnych okolností zdržiavať viac než 50 osôb. 

Základnou časťou SHAZ FJ sú generátory, ktoré sa pri montáži kompletujú vhodným štartérom. Generátory sú beztlakové plechové valce, ktoré vyvíjajú hasiaci aerosól len v prípade potreby hasiť. Hasiaci aerosól vzniká tepelným rozkladom zdrojovej zmesi (zlože) zalisovanej do generátora pri výrobe. 
Riadiaci a kontrolný elektronický automat BEFIS® bol vyvinutý pre kontrolu stavu generátorov, hlásenia rôznych závad a spúšťanie komplexu generátorov v miestnosti zasiahnutej požiarom. Automat je v stavebnicovom prevedení, preto sa vždy navrhuje individuálne podľa potreby konkrétnej inštalácie. Automat BEFIS® je vybavený napájacim zdrojom, ktorý zahŕňa akumulátorové batérie a je schopný činnosti i v prípade výpadku sieťového napájania. Kapacita akumulátorovej batérie sa určí individuálne podľa konkrétnych podmienok. 

Ak v chránenom priestore nie je inštalované detekčné zariadenie (EPS), alebo stávajúce zariadenie nevyhovuje požiadavkám môžeme dodať vlastné detekčné zariadenie, prípadne je automat doplnený ručnými spúšťacími tlačidlami. 

Ak sú súbory generátorov v chránených miestnostiach doplnené automatom BEFIS®, ide o automatické, samočinné SHAZ FJ. Vo zvláštnych prípadov možno SHAZ FJ použiť i v priestorov bez elektrickej energie. V týchto prípadoch sa neinštaluje automat BEFIS® ani klasické detekčné zariadenie. Táto varianta hasiaceho zariadenia sa označuje ako autonómne SHAZ FJ.

Inštalácia celého hasiaceho zariadenia FIRE JACK® je jednoduchá, rýchla, bez narušovania prevádzky investora stavbou lešení, alebo iným obmedzovaním. (Citlivé časti možno montovať mimo pracovnú dobu). SHAZ FJ nevyžaduje zvláštnu miestnosť pre zásobu hasivá, ani žiadne potrubné rozvody. Vďaka systému BEFIS® je možná trvalá kontrola stavu celého zariadenia. Zdrojová zmes, tvorená zlisovanými anorganickými soľami, je impregnovaná proti vplyvom prostredia organickými živicami. Je stabilná a nestráca ani na hmotnosti ani na účinnosti, má teda v bežnom prostredí neobmedzenú trvanlivosť. Neuvoľňuje žiadne výpary do ovzdušia. 

Zdrojová zmes a hasiaci aerosól nie sú jedovaté a neškodia životnému prostrediu ani zariadeniam. Emisia aerosólu do chráneného priestoru nie je sprevádzaná pretlakom ani sa pri nej nevytesňuje kyslík z chráneného priestoru. Po požiari sa tenká vrstvička usadeného aerosólu uprace súčasne s usadenými splodinami požiaru.

Hasiaci aerosól je fázovo heterogénna zmes ultrajemného hasiaceho prášku a inertných plynov, ktoré prášok vynášajú z generátora počas tepelného rozkladu zdrojovej zmesi. Hasiaci aerosól má mnohonásobne vyššiu hasiacu účinnosť ako bežné hasivá, oproti 50-100 g/m3 zdrojovej zmesi je treba použiť 0,6 kg halónu, alebo klasických hasiacich práškov alebo 0,8 kg/m3 kysličníka uhličitého. 
Vďaka svojej nepatrnej hmotnosti je aerosól vo vznose po desiatky minút a počas tejto doby bráni znovuzahoreniu. Podobne ako plynové hasiace zariadenia je SHAZ FJ objemovým hasiacim zariadením a preto ho možno inštalovať pre efektívne hasenie len v uzavretých priestoroch. Ak sa v priestoroch používa vzduchotechnika, či už hygienických alebo technologických dôvodov, bude na podnet z automatu BEFIS® pred zahájením hasenia odstavená z prevádzky. 

Aerosól podobne ako všetky ostatné hasivá s výnimkou vody, nemá chladiaci účinok a preto podobne ako iné objemové hasivá, bezpečne uhasí požiar horľavých kvapalín a pevných látok horiacich na povrchu. V prípade tlejúcich pevných látok obecne zamedzí plamennému horeniu a tým rozšíreniu požiaru mimo ohniska. Požiar pevných tlejúcich látok je aerosólom lokalizovaný. 
Úspešnosť hasenia pre všetky hasiace zariadenia je závislá na skorej dodávke hasiva, preto je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť návrhu detekčného systému. Ak je priestor včas zaplavený aerosólom, je možné vzhľadom k malej energii v ohnisku požiaru a k dĺžke pôsobenia hasiva dosiahnuť i u požiarov pevných látok s hĺbkovým horením zníženie teploty ohniska pod zápalnú teplotu a tým celkom uhasiť požiar. 
SHAZ FJ sa bežne umiestňuje tak do priemyselných priestorov, ako aj do priestorov administratívneho charakteru. Aerosólom možno hasiť elektrické zariadenia pod napätím do 22 kV. 

SHAZ FJ nie je vhodné do priestorov v ktorých sa môžu vyskytovať osoby so zníženou pohyblivou schopnosťou. 

Generátor hasiaceho aerosolu br-1:

Slúži k produkcii hasiacého aerosolu
Základny chráneny objem 20 m3
váha generátora: 3,7 kg + 0,3 kg
výška generátora: 113 mm
priemer generátora: 162 mm

Generátor hasiaceho aerosolu br-2:

Slúži k produkcii hasiacého aerosolu
Základný chránený objem 4 m3
váha generátora: 1,2 kg
výška generátora: 70 mm
priemer generátora: 90 mm

Zostava generátorov BR1

Stanica BAK:
Systémová súčásť automatu
BEFIS© - adresná stanica

Stanica HUB:
Systémová súčásť automatu
BEFIS© - radič komunikačnej linky

Hlavná základňová doska: 
pre stanice HUB A BAK
Dĺžka: 130 mm
Šírka:: 150 mm
Výška: 110 mm(vrátane stanice BAK)

Rozširujúca základňová doska:
pre stanice HUB A BAK
Dĺžka: 130 mm
Šírka:: 110 mm
Výška: 110 mm (vrátane stanice BAK)

Reléová doska REL: 
Adresná systémová doska slúžiaca k prepojeniu systému BEFIS© s vnútornými systémami a zariadeniami
Dĺžka: 130 mm 
Šírka: 110 mm
Výška: 40 mm

Elektronický spúšťač ESA:
Elektronický spúšťač ESA zaišťuje meranie celistvosti štartéru generátora BR a jeho inicializáciu
Dĺžka: 100 mm
Šírka: 40 mm
Výška: 25 mm

Ústredňa SHAZ FIRE JACK®

Stabilné hasiace zariadenie fire jack / KOMPONENTY SHAZ
Stabilné hasiace zariadenie fire jack / KOMPONENTY SHAZ
Stabilné hasiace zariadenie fire jack / KOMPONENTY SHAZ
Stabilné hasiace zariadenie fire jack / KOMPONENTY SHAZ
Stabilné hasiace zariadenie fire jack / KOMPONENTY SHAZ
Stabilné hasiace zariadenie fire jack / KOMPONENTY SHAZ
Stabilné hasiace zariadenie fire jack / KOMPONENTY SHAZ